Υπερέλλειψη


Καμπύλη του Lamé ή Υπερέλλειψη

Gabriel Lamé (1795–1870)

Εξίσωση

Καμπύλες του Lamé για διάφορες τιμές n

Γενίκευση σε 3 διαστάσεις, υπερελλειψοειδη η υπεραυγά (supereggs)

Υπεραυγό του Piet Hein (*) ,

Σχηματίζεται από την περιστροφή της καμπύλης γύρω από το x άξονα. Σέ αντίθεση με ένα ελλειψοειδές παραμένει όρθιο και δεν χρειάζεται στήριξη.

Εξίσωση

Όγκος V

με

β(m,n) = Γ(m)Γ(n)/Γ(m+n),

Εφαρμογή στην αρχιτεκτονική σαν γεωμετρικό σχήμα μεταξύ κύβου και σφαίρας.

Sokolov, D. D. (2001), "Lamé curve", Springer Encyclopaedia of Mathematics

Martin Gardner (1977), "Piet Hein’s Superellipse", Mathematical Carnival. A New Round-Up of Tantalizers and Puzzles from Scientific American, New York: Vintage Press, pp. 240–254, ISBN 978-0-394-72349-5

Μαθηματικά

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de