El Espolio, El Greco

El Greco, El Espolio
(Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού)

1577/9

285 cm x 173 cm.

Toledo

<@=@=@>